Zaufali nam:

Polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Werbe Michał Kierkowski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis ZdrowotnyPoznan.pl. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszego Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego Serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa.
Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu.

GROMADZENIA DANYCH

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia preferencji. Dane osobowe pozwalają na pełne korzystanie z naszego Serwisu (pobieranie danych) gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie w razie potrzeby, oraz pozwalają Użytkownikowi na korzystanie z usług lub konta.

GROMADZENIA DANYCH NA STRONIE

Automatycznie gromadzone i przechowywane są informacje w plikach logów, tj:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • System operacyjny
  • Odnośniki URL
  • Nazwa hosta dostępu do komputera
  • Czas zapytania serwera
  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • System operacyjny
  • Odnośniki URL
  • Nazwa hosta dostępu do komputera
  • Czas zapytania serwera
Danymi nie są konkretne osoby oraz nie pochodzą z innych źródeł.


CEL ZBIERANIA DANYCH

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania systemem informatycznym lub w wypadkach wynikających z przepisów prawa. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem.
 
ZdrowotnyPoznan.pl, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Firm celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
W zależności od udzielenia przez Użytkownika/Firmy zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez ZdrowotnyPoznan.pl bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).


ADRES IP ORAZ MECHANIZM COOKIES

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez ZdrowotnyPoznan.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Nadto adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
Serwis używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik Cookies zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników/Firm. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik/Firma może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
ZdrowotnyPoznan.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników/Firm.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.


ODSYŁACZE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwis internetowy ZdrowotnyPoznan.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Serwisu ZdrowotnyPoznan.pl.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres biuro@zdrowotnypoznan.pl. ZdrowotnyPoznan.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 03.03.2013 r.